کتاب تأسيسات تبريد صنعتي طراحي با هدف بهر ه وري انرژي ،توسط سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) تهیه و تدوین گردیده و همچنین شامل فصول زیر می باشد.